การจัดทำโปสเตอร์
   นิทรรศการ-สันทนาการของดีสี่ภาค
   ดาวน์โหลด
   หนังสือแจกในงานประชุมฯ
หน่วยงานผู้จัดการประชุม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ปปส. เปิดตัวหนังสือ “ดุจหยาดฝนจากฟ้า” เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านการแก้ไขยาเสพติด
   การคัดกรองสารเสพติดและบาบัดอย่างย่อด้วย ASSIST ขององค์การอนามัยโลก
   บ้านกาญจนาภิเษก บ้านที่ต่างจากสถานพินิจอื่น
   แนะนำงานวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 8
   แนะนำประเด็นหลักของการประชุม เหตุใดจึงต้องป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในชุมชน
   แนะนำเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด
   งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด คิดแบบเก่าไม่ได้
   งานวิชาการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   งานยาเสพติด ปัญหาเก่ายังแก้ไขไม่ได้ ปัญหาใหม่ยังเกิดตามมา

   

ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 6 อาคารบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Northern Substance Abuse Center, 6th Floor, The Graduate Building Faculty of Medicine, Chiang Mai University
110 Intavaroros Road, Muang, Chiang Mai 50200 Thailand
Tel +66 5394 6163 Fax +66 5394 5114