ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
ฐานข้อมูล
  ฐานข้อมูลเครือข่ายนักวิจัยศูนย์
วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
 
  ฐานข้อมูลงานวิจัยของศูนย์วิชาการ
สารเสพติดภาคเหนือ
สรุปองค์ความรู้
ข้อเสนอทางวิชาการ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอทางปฏิบัติ
 
รายงานการประชุม

 รายยงานโต๊ะวิชาการครั้งที่ 2 ปี 2557
 รายงานผลการทบทวนและ
ประเมินผลงานศูนย์ฯปี 2545-2555 (10 ปี)

 รายงานประขุมกรรมการศูนย์ฯ และโต๊ะวิชาการสารเสพติด
 รายงานการประชุม
วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3
 
เครือข่ายวิชาการสารเสพติด ภาคเหนือ ขอบข่ายวิชาการ 2554 ถึง 2555
     คณะกรรมการ
กรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติด
ภาคเหนือ
กรรมการอำนวยการศูนย์วิชาการ
สารเสพติดภาคเหนือ

     แผน / ผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานปี 51-55
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 45-51
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 45-50

     การประเมินผล
ผลการประเมินศูนย์ฯ
กรอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

     ดาวน์โหลด
 เอกสารการประชุมวิชาการ สารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3
 เอกสารการประชุม
 แบบฟอร์ม

     เว็บไซต์น่าสนใจ
.

.
     ภาพกิจกรรม
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 6 อาคารบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Northern Substance Abuse Center, 6 Floor, The Graduate Building Faculty of Medicine, Chiang Mai University

110 Intavaroros Road, Muang, Chiang Mai 50200 Thailand
Tel +66 5394 6163   Fax +66 5394 5114

Free Counter
เริ่มบันทึก วันที่ 1 ตุลาคม 2555